A family cycling along a path in the woods
A family cycling along a path in the woods

Tales of the Trails

Funded by the National Lottery Heritage Fund, Cycling UK’s Tales of the Trails celebrates the heritage of the communities in Ynysybwl and Clydach Vale while inspiring residents and visitors to explore their local area.


Gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae ymgyrch Cycling UK, Hanesion y Llwybrau,  yn dathlu treftadaeth cymunedau Ynys-y-bwl a Chwm Clydach ac yn ysbrydoli preswylwyr ac ymwelwyr i grwydro’r ardal leol.

The Cambrian memorial

Cycling UK is engaging with community groups and facilitating events, as we discover what they value most about their heritage. Gathering these tales of the trails, we are co-designing with residents a network of trails that tell a story, connecting place, heritage and people. 

The trails will be community developed assets, inspiring people not just to take pride in the land and its history but also to head out and explore by bike.

Cycling UK will be producing engaging short films and interactive content to record the local heritage for future generations, while also making it relevant and interesting to new audiences. 

We’ll also be training people to lead out groups of cyclists, and supporting the creation of community cycle clubs – clubs which welcome all types of cyclist, no matter their age or ability.

a woman riding a bike through a woodland trail

Mae Cycling UK yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol ac yn hwyluso digwyddiadau, wrth inni ddysgu beth maen nhw’n ei werthfawrogi mwyaf am eu treftadaeth. Trwy gasglu hanesion y llwybrau fel hyn, rydyn ni’n cydlunio gyda phreswylwyr rwydwaith o lwybrau sy’n adrodd hanes, gan gysylltu lle, treftadaeth a phobl. 

Bydd y llwybrau’n asedau wedi’u datblygu gan y gymuned, ac yn ysbrydoli pobl nid yn unig i ymfalchïo yn y tir a’i hanes ond hefyd i fynd allan i grwydro ar gefn beic.

Bydd Cycling UK yn cynhyrchu ffilmiau byr a chynnwys rhyngweithiol difyr i gofnodi’r dreftadaeth leol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac ar yr un pryd ei gwneud yn berthnasol ac yn ddiddorol i gynulleidfaoedd newydd.

Byddwn hefyd yn hyfforddi pobl i arwain grwpiau o feicwyr, ac yn cefnogi’r gwaith o greu clybiau beicio cymunedol - clybiau sy’n croesawu beicwyr o bob math, waeth beth fo eu hoed neu eu gallu.

Tell us your tales of the trails / Cwestiynau ac atebion am Hanesion y Llwybrau

If you have a story you'd like to share, let us know

Os oes gennych stori yr hoffech ei rhannu, rhowch wybod inni

Tell us your tales of the trails / Cwestiynau ac atebion am Hanesion y Llwybrau

If you have a story you'd like to share, let us know

Os oes gennych stori yr hoffech ei rhannu, rhowch wybod inni